พระคัมภีร์ ( TTB ) เป็นหน่วยงานคริสเตียนที่มีพันธกิจหลักในการสอนพระคัมภีร์ ทั้งเล่ม( ปฐมกาล-วิวรณ์ ) ทางวิทยุ.

ก่อตั้งโดย ศจ. ดร.เวอร์นอน เม็กกี้ ในขณะที่เป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรหลายแห่งในสหรัฐ ท่านได้รับการทรงนำจากพระเจ้าให้เริ่มพันธกิจสอนพระคัมภีร์ทางวิทยุ .

รูปแบบรายการเน้นพระคัมภีร์ล้วนๆและยึดคำสอนในพระคัมภีร์เป็นหลักและไม่ได้เน้นหนักไปยังคณะหรือนิกายใดนิกายหนึ่ง เป็นรายการที่พระเจ้าทรงอวยพรเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องคริสเตียนและผู้ฟังในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมาก

ในที่สุดได้ขยายกว้างออกไปทั่วทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ขยายกว้างไกลไปยังต่างประเทศเป็นภาษาอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยด้วย. ปัจจุบันนี้ ( ปี ค.ศ.2013 ) รายการนี้ได้ดำเนินมาเข้าสู่ปีที่ 70 ออกอากาศเป็นภาคภาษาต่างๆทั่วโลก 45 ภาษา โดยแปลจากบทรายการต้นฉบับเดียวกัน

สำหรับประเทศไทยเริ่มเตรียมงานเมื่อปี ค.ศ.1993 และออกอากาศทางสถานีวิทยุในปี ค.ศ 1995 ปัจจุบันออกอากาศอยู่ 8 สถานี.