ลำดับรายการสอนพระคีมภีร์ทางอากาศ

1.ปฐมกาล 27.โยบ 53.โอบาดีย์
2.มัทธิว 28.สดุดี 54.โยนาห์
3.อพยพ 29.เอเฟซัส 55.๑ยอห์น
4.มาระโก 30.สุภาษิต 56.มีคาห์
5.เลวีนิติ 31.ฟิลิปปี 57.๒ยอห์น
6.ลูกา 32.ปัญญาจารย์ 58.๓ยอห์น
7.กันดารวิถี 33.เพลงโซโลมอน 59.นาฮูม
8.ยอห์น 34.โคโลสี 60.ฮะบากุก
9.เฉลยธรรมบัญญัติ 35.อิสยาห์ 61.เศฟันยาห์
10.โยชูวา 36.๑เธสะโลนิกา 62.ยูดา
11.ผู้วินิจฉัย 37.๒เธสะโลนิกา 63.ฮักกัย
12.นางรูธ 38.เยเรมีย์ 64.เศคาริยาห์
13.กิจการ 39.เพลงคร่ำครวญ 65.มาลาคี
14.๑ซามูเอล 40.๑ทิโมธี 66.วิวรณ์ จบ!
15.๒ซามูเอล 41.๒ทิโมธี  
16.๑พงศ์กษัตริย์ 42.เอเศเคียล  
17.๒พงศ์กษัตริย์ 43.ติตัส  
18.โรม 44.ฟิเลโมน  
19.๑พงศาวดาร 45.ดาเนียล  
20.๒พงศาวดาร 46.ฮิบรู  
21.๑โครินธ์ 47.โฮเชยา  
22.๒โครินธ์ 48.ยากอบ  
23.เอสรา 49.โยเอล  
24.เนหมีย์ 50.๑เปโตร  
25.เอสเธอร์ 51.อาโมส  
26.กาลาเทีย 52.๒เปโตร